Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Online Zorginnovator opdracht geeft tot het verrichten van diensten.
 2. Opdrachtnemer: Online Zorginnovator, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Opdrachtnemer.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 4: Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in overeenstemming met de in de overeenkomst vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Wijziging en Meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover inlichten.

Artikel 6: Contractduur en Opzegging

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk door de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 7: Tarieven en Betaling

 1. Voor de uitvoering van een opdracht geldt het afgesproken tarief. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever.

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 10: Intellectuele Eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

Artikel 12: Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Datum laatste wijziging: 14 november 2023